For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
An overview of books and reports written by ACBI researchers is provided below. Some of the publications can be downloaded directly from this page. Readers interested in specific publications can also contact the researchers directly for more information.

Strategic Management: From Confrontation to Transformation

Auteurs: Henk Volberda, Rick HollenJatinder Sidhu, Joana Pereira, and Kevin Heij
Publicatiedatum: 2024
Description: English

In the quest for competitive advantage, navigating change can be daunting. Following a unique, four-part structure focussing on and confronting strategic issues, sensing opportunities and threats choosing strategies and transforming organisations, this essential textbook offers a fresh and provocative perspective on strategic management. Covering the latest theories and concepts and taking an action-oriented approach, the book includes:

  • Cutting-edge content on the confront-sense-choose-transform stages of strategic management such as purpose and sustainability, emerging technologies, ecosystems and platforms, and business model innovation;
  • Four diagnostic chapters providing practical tools for each stage of the strategy process;
  • Nearly 70 case studies of internationally recognisable companies like Airbnb, Ben & Jerry’s, Epic Games store, Hilton, Icebreaker, McDonald’s, Nestlé, Northvolt, Tesla and PayPay;
  • 'Key Debate’ boxes outlining opposing perspectives on hot topics in the strategy field, and ‘Strategic Focus’ boxes digging deeper into contemporary phenomena.

Instructors can access a range of online resources, including a teaching guide complete with case study teaching notes, further reading and video links, PowerPoints and a bank of additional case studies. Suitable for undergraduate and postgraduate students of strategy, Strategic Management: From Confrontation to Transformation will help you expand your knowledge and experience when it comes to developing and implementing strategy in the real world.

De winst van purpose - Hoe ondernemingen het verschil kunnen maken

Auteurs: Henk Volberda, Jatinder Sidhu, Pushpika Vishwanathan, Kevin Heij, Zahra Kashanizadeh
Publicatiedatum: april 2022
Description: (Dutch only)

De maatschappelijke rol van (Nederlandse) ondernemingen ligt meer onder het vergrootglas. Dit onderzoeksproject geeft inzichten in hoe ondernemingen maatschappelijke doelstellingen naast economische doelstellingen kunnen nastreven (zogeheten purpose-gedreven ondernemingen). Hiertoe is onder andere een procesmodel opgesteld met praktijken, drijfveren en uitkomsten van meer purpose-gedreven ondernemingen. Ook is een purpose map inclusief purpose journeys ontwikkeld. Een grootschalige survey en casestudies bij toonaangevende Nederlandse ondernemingen liggen daaraan ten grondslag. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Stichting Management Studies (gelieerd aan VNO-NCW).

Een blik op de transitie van de Nederlandse infrasector

Authors: Kevin Heij and Henk Volberda
Publication date: November 2021 (report available upon request)

Description: (Dutch only) De vitale infrasector staat voor een transitieopgave, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming en digitale transformatie. Om een ijkpunt, referentiekader en handvatten te bieden omtrent de stand van zaken en progressie heeft een meting plaatsgevonden bij organisaties die actief zijn in die sector. Bij de meting is voortgebouwd op de Nederlandse Innovatie Monitor editie 2021 in combinatie met aanvullende vragen die specifiek gericht waren op de vitale infrasector. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Rijkswaterstaat.

Sportinnovatiemonitor

Authors: Kevin Heij and Henk Volberda
Publication date: November 2021
Description (Dutch only):

Hoe scoren sportorganisaties op sportinnovatie en hoe kan dat waar nodig worden bevorderd? Voortbouwende op een reeds uitgevoerd onderzoek wordt dat gemeten bij diverse vormen van sport en bewegen in Nederland. Dit betreffen zowel sportorganisaties in de topsport als de breedtesport. Alvorens die organisaties te benaderen is eerst een schaal ontwikkeld om sportinnovatie te meten. Het onderzoek resulteert in conclusies en aanbevelingen omtrent de stand van zaken van sportinnovatie in Nederland en hoe dat bevorderd kan worden. Zo vinden onder meer vergelijkingen plaats tussen de verschillende vormen van sport en bewegen alsmede met de gemiddelde organisatie in Nederland. Het onderzoek wordt – samen met het Mulier Instituut – uitgevoerd in opdracht van Sportinnovator. 

Het innovatievermogen van bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw

Authors: Kevin Heij and Henk Volberda
Publication date: October 2020 (report available upon request)

Description (Dutch only): De ontwikkelingen in en rondom de grond-, weg- en waterbouw (GWW) staan niet stil. Het ACBI heeft de landelijke Nederlandse Innovatie Monitor (editie 2020) separaat onder de aandacht gebracht bij GWW-bedrijven. Op deze manier konden zijn inzichten geboden in het innovatievermogen en duurzaamheid van bedrijven die actief zijn in die sector. Tevens is bekeken in hoeverre die GWW-bedrijven inzetten op factoren om hun innovatievermogen en duurzaamheid te bevorderen. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Rijkswaterstaat.

Sportinnovatie in Nederland

Authors: Kevin Heij and Henk Volberda (on behalf of ACBI)
Publication date: March 2020

Description (Dutch only): Innovatie in de sport wordt in toenemende mate van belang gezien om de sportprestaties, plezier in sport en bewegen (en meer) te bevorderen. Echter, er bestaat nog aanzienlijke onduidelijkheid over wat sportinnovatie precies is en hoe het gemeten kan worden. Het Amsterdam Centre for Business Innovation heeft inzichten geboden om daar antwoord op te krijgen. Hiervoor heeft een literatuurstudie plaatsgevonden alsmede interviews met diverse vooraanstaande personen uit en rondom sport en bewegen. Daarnaast zijn diverse factoren geïdentificeerd die van belang worden geacht om sportinnovatie te bevorderen. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van Sportinnovator.

Bouwend Nederland

Authors: Kevin Heij and Henk Volberda
Publication date: October 2021 (report available upon request

Description: (Dutch only) Hoe staat het met het innovatievermogen en duurzaamheden bij leden van Bouwend Nederland? Om nadere specifieke inzichten te verkrijgen daarover is de Nederlandse Innovatie Monitor editie 2021 eveneens uitgezet bij die leden. Hiermee konden de scores van de leden van Bouwend Nederland die de vragenlijst hebben ingevuld worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Het bevorderen van communities of practice

Auteurs: Kevin Heij, Henk Volberda, Sarah Detaille (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN) and Annet de Lange (HAN)
Publication date: March 2020 (report available upon request)
Description (Dutch only):  

Communities of practice worden in toenemende mate als belangrijk gezien voor organisaties. Middels een dergelijk netwerk van verschillende partijen kunnen organisaties verschillende uitdagingen aanpakken, bijvoorbeeld om gezamenlijk een nieuwe technologie te ontwikkelen of om arbeidsmarktvraagstukken te adresseren. In dit onderzoek is ten eerste ingegaan op wat communities of practices zijn. Vervolgens heeft een evaluatie plaatsgevonden van verschillende bestaande communities of practices in Gelderland. Ten slotte zijn verschillende activiteiten verricht teneinde een nieuwe community of practice te ontwikkelen. Dit onderzoek is – samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland.

De ontwikkeling van een ecosysteem practitioner programma

Authors: Henk Volberda and Kevin Heij
Publication date: December 2020  (documenten will be made available on the Executive Education site at the link below).

Description (Dutch only):

Het succes van organisaties (en regio’s) hangt in toenemende mate af van het ecosysteem waarin organisaties acteren. Echter, in de praktijk blijkt dat organisaties veelal moeite hebben om het potentieel daarvan te benutten. Bij dit initiatief is een nieuw programma – het Ecosysteem Practitioner Programma – ontwikkeld om managers, executives, beleidsmakers en andere geïnteresseerden op een toegankelijke manier te helpen om de ecosysteembenadering om te zetten in een voordeel. Om dat programma te ontwikkelen zijn verschillende activiteiten uitgevoerd: het achterhalen van de kennisbehoefte bij de doelgroep, domeinafbakening via interviews met diverse experts en het ontwikkelen van diverse programmamaterialen. Het ontwikkelen van dit programma – waarbij het Ecosystem Thinking Institute (ESTI) eveneens betrokken was – vond mede plaats dankzij ondersteuning van de Provincie Gelderland.

Een aandeel in de maatschappij

Authors: Henk Volberda, Jatinder Sidhu, Pushpika Vishwanathan, Kevin Heij, Zahra Kashanizadeh, Livia de Keijzer and Bo Bradt
Publication date: summer 2021 (a report is being prepared)

Description (Dutch only):

Al hoewel in veel Nederlandse ondernemingen maatschappelijk ondernemen en de maatschappelijke bijdrage hoog op de agenda staat, wordt het management hoofdzakelijk afgerekend op aandeelhouderswaarde. Anderzijds zijn er duidelijke signalen dat ‘stakeholder value’ zonder ‘shareholder value’ ook riskant is voor het voortbestaan van de onderneming. Dit onderzoek gaat in op dit spanningsveld tussen belangen van diverse stakeholders en heeft als centrale onderzoeksvraag hoe het maatschappelijk bewustzijn van Nederlandse ondernemingen kan worden verhoogd. Hiertoe worden een aanzienlijk aantal interviews verricht met verschillende interne en externe stakeholders van een tiental vooraanstaande Nederlandse ondernemingen. Samen met inzichten uit de literatuur en bevindingen uit kwantitatief onderzoek resulteert dat in een toegankelijk boek. Naar verwachting is dit boek vanaf omstreeks de tweede helft van zomer 2021 te verkrijgen. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Management Studies.

 

The strategic challenge of human-centered innovation in ports

AuthorRenée Rotmans
Publication date: October 2020

Description: Employees are a firm’s most valuable asset. Employees are major contributors to a firm's innovation performance and worth. Next to investments in technology, firms must thus also invest in their employees. This demands alteration in firm processes and practices and requires investments in strategic human resource (SHR) practices, which should be integrated into the corporate strategy of firms to make sure that HR and technology become embedded in the business operations. In the end, investments in technology only lead to high innovation outcomes and productivity gains when people learn how to apply the new technology. This dissertation further outlines the introduction of SHR practices in the context of the Rotterdam port region, Europe’s largest industrial and port complex. By studying the role of SHR practices to enhance innovation outcomes in organizations and regions, this dissertation attempts to understand how firms can obtain more value from employees and their skills, attitudes and behavior. This offers important new insights for scholars and practitioners into how firms and regions can increase their chances of survival and prosperity.

Authors: Rick Hollen, Niels van der Weerdt, Henk Volberda
Publication date: December 2019

Description (in Dutch only): Ideeëncoöperaties, kraamkamers, empowerment, zelfsturende teams, mede-eigenaarschap: op allerlei manieren proberen organisaties innovatie te stimuleren, concurrerender te worden en geluk op de werkvloer te brengen. Wat zijn rode draden in deze praktijkvoorbeelden van sociale innovatie? En wat kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven, maar ook elders, ervan leren? Rick Hollen, Niels van der Weerdt en Henk Volberda beschrijven en analyseren de ervaringen van negen sociaal-innovatieve organisaties in Nederland (Aldowa, Cordaan Thuiszorg, Croonwolter&dros, Centrient Pharmaceuticals, Incentro, Rebel, Resato, Rijkswaterstaat, YoungCapital). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van RISI, een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en CNV Vakmensen.

Rick HollenHenk Volberda

Authors: Rick Hollen, Larissa van der Lugt, Henk Volberda
Publication date: November 2019

Description (in Dutch only): Dit rapport verschaft diverse inzichten in het innovatieklimaat en de innovatiekracht van bedrijven in de Rotterdamse havenregio. Deze inzichten zijn gebaseerd op een uitgebreide enquête onder managers en directeuren van 4.500 bedrijfsvestigingen, uitgebreid deskresearch en interviews met een aantal bedrijven in deze regio. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam Centre for Business Innovation in samenwerking met het Erasmus Centre for Urban, Port & Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van kennisplatform SmartPort.

ACBI 2019

Strategic renewal: Core concepts, antecedents, and micro foundations

Edited by: Aybars Tuncdogan, Adam Lindgreen, Henk Volberda, Frans A.J. van den Bosch
Publication date: 2019
Publisher: Routledge

Strategic Renewal is an original research anthology offering insight into a subject area which, although critical for the sustained success of organizations, has received relatively little attention as distinct from the more general phenomenon of strategic change. Firstly, by providing a summary of the literature, this research anthology helps graduate students and new researchers grasp the current state of affairs in the field. Secondly, this research anthology will help update the knowledge base of the existing researchers in the field. By bringing together various studies, the research anthology determines the core concepts of the field and elucidates the key gaps and future research areas. Through contributions building on the knowledge bases of other disciplines, this research anthology develops an interdisciplinary research agenda, giving the reader an in-depth understanding of the mediating, moderating, and antecedent variables concerning strategic renewal. The book aims to provide a state-of-understanding to the subject, as well as a clear picture of the cross-disciplinary landscape that informs the subject. Thus, this research anthology is essential reading for managers, consultants, and other practitioners, as well as students and scholars of business.

ACBI 2019

De nieuwe professional service firm: Hoe advocaten, accountants & adviseurs zichzelf opnieuw uitvinden

Authors: Henk Volberda, Martijn van der Mandele, Rob Wagenaar
Publication date: July 2019
Publisher: Scriptum

Description (Dutch only): De wereld van professional services – advocatuur, accountancy, organisatieadvies en andere professies – is volop aan het veranderen. Jongeren zoeken een uitweg voor hun ondernemerschap en verlangen naar vrijheid van agenda en carrière door bij kleine, beweeglijke kantoren te willen werken. Innovatie van de dienstverlening, vooral geïnspireerd door ICT, stagneert bij veel huidige firma’s. De mondialisering komt in een nieuwe en volwassen fase waarbij ook kantoren in het Verre Oosten zich gaan roeren. Cliënten zoeken in hun verlangen naar topservice voor weinig geld nieuwe wegen en vinden die ook. Professionals herzien hun vertrouwde businessmodellen en er wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen. De professional community is volgens de auteurs de beste manier om in te spelen op disrupties en blijvend succesvol te zijn in de toekomst. Aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden, nationaal en internationaal, en academisch onderzoek laten de auteurs zien waar de huidige aanpak geleidelijk op vastloopt, waarom en hoe professional communities de toekomst hebben en hoe wij ons kantoor kunnen hervormen voordat de toekomst ons inhaalt.

ACBI 2019

Innovatie Jij.nu

Authors: Henk Volberda, Kevin Heij, Menno Bosma
Publication date: 2019
Publisher: Management Impact / Boom

Description (Dutch only): In de vierde industriële revolutie gaan veranderingen sneller dan ooit door het samengaan van technologieën als blockchain, robotisering en het Internet of Things. Dat leidt tot angst en onzekerheid. Werknemers zijn bang dat robots hun baan inpikken, werkgevers dat hun businessmodel in één klap achterhaald raakt. Er is maar één antwoord: innovatie. Maar niet de klassieke innovatie van R&D en patenten. Deze tijd vraagt om Innovatie Jij.nu: innovatie die vanuit de medewerker én de manager komt. Dit boek ontvouwt de werking en het effect daarvan.